Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


2. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační
adresa, dodací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen
jako „osobní údaje“).


3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů , a to pro účely realizace
práv a povinností ze smluvní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu,  nebo zpracováním osobních údajů pro zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření obchodní  smlouvy.

4. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, nebo jen při jakémkoliv písemném oslovení) uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat o
změně svých osobních údajů.


5. Zpracováním osobních údajů může jednatel pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez
předchozího souhlasu klienta předávány třetím osobám.


6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.


7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


8. V případě, že by se klient domníval, že jednatel nebo zpracovatel (čl. 1.5) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, může:
1. požádat jednatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
2. požadovat, aby jednatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


9. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu jednatel
povinen tuto informaci předat. Jednatel má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace.

10.Jednatel se zavazuje svoji diskrétností, mlčenlivostí a jedná v souladu s morálními zásadami ke klientovi.

 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ
COOKIES
1. Klient souhlasí se zasíláním informací, obchodních sdělení souvisejících se zbožím nebo službami jednatele   na elektronickou adresu klienta.

2. Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.